archiveren

Gemeenteraad

Op de gemeenteraad van 26 juni 2017 staat het Lierse klimaatplan op de agenda. De Lierse Groen-fractie zal dit plan goedkeuren, maar plaatst er verschillende kanttekeningen bij.

Naar aanleiding van de Klimaatconferentie in Parijs stelde Peter Caluwé, gemeenteraadslid voor Groen, de vraag aan het stadsbestuur waarom Lier het Burgemeestersconvenant nog niet ondertekend had. We kregen toen het antwoord dat men dat niet opportuun vond, het was geen prioriteit en bovendien zou het geld kosten om te voldoen aan de voorwaarden, en daarvoor wilde het stadsbestuur geen ruimte maken.

Onze verbazing was groot toen we een jaar later te horen kregen dat het stadsbestuur alsnog zou intekenen op het Burgemeestersconvenant. Wat deed het stadsbestuur van gedachten veranderen?

Geld bleek opnieuw de belangrijkste motivator te zijn. Het stadsbestuur zou immers subsidies kunnen mislopen indien niet werd ingetekend op het Burgemeestersconvenant.

Hoewel Groen tevreden is met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant, stelde de motivatie waarom de ondertekening in een stroomversnelling kwam, ons toch teleur. We zien immers heel weinig actie met betrekking tot klimaat, zo laat ons mobiliteitsbeleid wat dat betreft heel wat te wensen over.

Op de gemeenteraad van 26 juni ligt het actieplan voor. De adviesraden konden hier zich reeds over uitspreken. Hoewel alle adviezen positief zijn, plaatsen de raden er flink wat vraagtekens bij. Vragen die de Groen-fractie zich ook stelt bij dit plan.

  • Zo stellen we ons veel vragen bij de betrokkenheid van burgers, verenigingen en bedrijven bij dit plan. Wat dat betreft mag het plan flink verder gaan en de ambitie hebben om heel breed de bevolking en al wie actief is in Lier actief deel te maken van de verdere concretisering en uitwerking van het plan.
  • Op vlak van mobiliteit laat Lier heel wat kansen liggen om een stevige stap vooruit te zetten in het streven naar een verbetering van de luchtkwaliteit en verkeersveiligheid. De modal shift die zo belangrijk is om globale en lokale klimaatdoelstellingen te halen is nog lang niet ingezet in Lier.
  • Tot slot stellen we ons de vraag op welke manier het plan zal gerealiseerd worden. Zoiets vraagt immers mensen en middelen en die zijn niet voorzien. Het zal nodig zijn ervoor te zorgen dat dit plan gedragen binnen de grote verscheidenheid aan diensten in onze stad. Hoewel we in het plan een stap in de goeie richting zien, vragen we ons af of het überhaupt wel mogelijk is om dit plan te realiseren.

Kortom, ontevreden met dit actieplan zijn we niet. Maar voor Groen zijn er nog veel haken en ogen. We hopen dan ook dat het stadsbestuur onze bekommernissen en – meer zelfs – deze van de adviesraden ter harte zal nemen.

Katrien Vanhove – voorzitter en fractieleider Groen

Peter Caluwé – gemeenteraadslid Groen

Bram Van Oosterwyck – gemeenteraadslid Groen

 

Het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie is het grootste stedelijke klimaat- en energie-initiatief ter wereld. Het voorziet in onder meer 40% vermindering van de CO₂-uitstoot tegen 2030, maar ook aanpassing aan de gevolgen van de klimaatwijziging.

Meer info en reeds ingediende klimaatplannen kan je terugvinden op de website van het Burgemeestersconvenant.

Advertenties

Groen Lier ziet in het budget voor 2017 van het Lierse stadsbestuur veel te weinig ambitie om te werken naar een toekomstgerichte stad. Structurele en efficiënte maatregelen voor meer duurzaamheid, een sterke lokale economie en het terugdringen van armoede ontbreken.

Tijdens de laatste gemeenteraad van het jaar wordt traditiegetrouw gediscussieerd en gestemd over het budget voor 2017.

De Groen-fractie zal dit budget niet mee goedkeuren. ‘We stellen een schrijnend gebrek aan ambitie vast bij de bestuursmeerderheid van N-VA en Open VLD’, stelt Katrien Vanhove, fractieleidster van Groen, vast.

Dat het stadsbestuur de overheidsschuld verder afbouwt is een goede zaak. Maar daarmee is het dan wel gezegd. De stad wordt met problemen en uitdagingen geconfronteerd maar geeft met het beschikbare budget hier volgens Groen geen afdoende antwoorden op.

De armoede stijgt en hoewel er vanuit een sterk netwerk van partners op verschillende risico’s wordt ingezet, missen we structurele maatregelen. ‘Meer zelfs, een structurele maatregel die er was, het verlenen van huurtoelagen, werd afgelopen jaar afgebouwd’, vervolgt Vanhove. ‘Er is budgettaire ruimte, er is een goed werkend OCMW en tal van sterke partners. We kunnen niet begrijpen wat het stadsbestuur ervan weerhoudt hier extra op in te zetten.’

Voor de promotie van Lier als winkelstad zijn er voor het tweede jaar op rij wel extra middelen. Een jaar geleden kon de Groen-fractie de geplande inspanningen met betrekking tot de lokale handel wel appreciëren. Maar een jaar later is de situatie niet noemenswaardig verbeterd en is er bijvoorbeeld nog altijd veel leegstand. Het stadsbestuur zal volgend jaar bijkomende evenementen opzetten om shoppers uit de randgemeenten naar Lier te lokken. ‘Er is steun nodig voor de lokale handel, dat staat buiten kijf, maar de recepten van het stadsbestuur blijken niet de juiste te zijn’, zegt de Groen-fractieleidster. Katrien Vanhove besluit: ‘Hoog tijd om wat dieper te graven in de eigen lokale economie en op basis daarvan tot een effectief beleid te komen.’

Lees de tussenkomst van Katrien Vanhove op de gemeenteraad van 19 december 2017

Op initiatief van Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron (Groen) boog de commissie voor Bestuurszaken en Binnenlands Bestuur van het Vlaams parlement zich over de regeling omtrent presentiegelden voor gemeentelijke commissieraadsleden. Aanleiding van deze discussie vormde de beslissing van o.m. het Lierse stadsbestuur om een onderscheid te maken tussen grotere politieke fracties (waarvan de commissieleden wél presentiegeld ontvangen) en kleinere politieke fracties (waarvan de commissieleden géén presentiegeld ontvangen).

“Pure willekeur van N-VA en Open VLD die zo hun eigen gemeenteraadsleden financieel bevoordelen en kleinere politieke fracties – Groen, Lier & Ko en vo-LK die samen liefst 25% van de Lierse bevolking vertegenwoordigen – monddood trachten te maken”, aldus Liers oppositieraadslid Els Van Weert (Groen) die ten strijde trok tegen deze discriminerende maatregel.

De Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berx zag geen graten in de klacht van Els Van Weert. De Limburgse provinciegouverneur Herman Reynders velde naar aanleiding van een gelijkaardige klacht evenwel een tegenovergesteld oordeel. Daarop riep Els Van Weert de hulp in van Groen-parlementslid Bart Caron om in het Vlaams parlement de kat de bel aan te binden. Met succes, want de bevoegde commissie in het Vlaams parlement besloot unaniem tot een snelle decreetwijziging die deze discriminerende interpretatie van het gemeentedecreet door het Lierse stadsbestuur onmogelijk maakt.

“N-VA en Open VLD staan met de billen bloot”, aldus Els Van Weert. “Het is bijzonder pijnlijk dat een lokale overheid wordt teruggefloten door het Vlaams parlement omdat ze niet netjes omgaat met de elementaire spelregels van onze democratie.”

Om de presentiegelden zelf is het Els Van Weert overigens niet te doen: “Wat Groen betreft mogen alle gemeentelijke commissievergaderingen gebundeld worden op één maandelijkse vergadering waarop alle gemeenteraadsleden stemrecht hebben en waarvoor ze allen eenzelfde presentiegeld ontvangen. Daarmee slaan we twee vliegen in één klap: de ongeoorloofde discriminatie van kleinere politieke fracties wordt ongedaan gemaakt en als lokale politici dragen we zelf een financieel steentje bij in tijden van crisis.”

Groen Lier-Koningshooikt roept voorzitter van de gemeenteraad Christel Van Den Plas (Open VLD) op om alle fractievoorzitters van meerderheid en oppositie samen te brengen om een consensusvoorstel uit te werken. “Een politieke meerderheid heeft niet het recht om de fundamentele spelregels van onze lokale democratie willekeurig naar haar hand te zetten”, besluit Els Van Weert. “Deze decreetwijziging is een uitstekende aanleiding om over heikele dossiers als deze bruggen trachten te slaan over de grenzen van meerderheid en oppositie heen.”

 

Meer informatie:

Els Van Weert
0477/26.62.40
els.vanweert@groen.be

ivarem

Groen Lier verzet zich met klem tegen de jaarlijkse afvaltaks van € 54 per gezin zoals IVAREM die per 1 januari 2014 zal opleggen. Groen Lier herinnert burgemeester Frank Boogaerts en N-VA aan hun formele verkiezingsbelofte om de belastingen in Lier niet te verhogen en roept het stadsbestuur op om de afvaltaks alvast voor Lierse gezinnen ongedaan te maken.

De jaarlijkse afvaltaks van € 54 die Ivarem vanaf 1 januari 2014 zal opleggen vinden we om meerdere redenen onrechtvaardig, licht Els Van Weert toe:

1. De afvaltaks is ecologisch onrechtvaardig: of je nu weinig of veel afval produceert, iederéén betaalt evenveel.

2. De afvaltaks is sociaal onrechtvaardig: bescheiden inkomens betalen evenveel als topinkomens.

3. De afvaltaks is democratisch onrechtvaardig: het stadsbestuur verschuilt zich enerzijds achter IVAREM, maar verwerpt anderzijds het voorstel van Groen Lier om een compenserende belastingverlaging van € 54 door te voeren voor alle Lierse gezinnen.

4. De afvaltaks is politiek onrechtvaardig: burgemeester

Frank Boogaerts (N-VA) verbreekt zijn grootste verkiezingsbelofte en verhoogt de belastingen voor alle Lierse gezinnen.

“Om dat laatste punt te staven, hoef ik enkel te citeren uit het verkiezingsprogramma van N-VA Lier-Koningshooikt”, aldus Els Van Weert. Leest u even mee:
In het hoofdstuk ‘Betaalbare en klantvriendelijke stad’ garandeert N-VA het volgende: ‘Geen belastingsverhoging door verstandige besparingen.’

Verder luidt het: ‘Elk punt uit dit programma is een keiharde garantie van ons aan U, de Lierenaar en Hooiktenaar. Want de N-VA heeft zich al bewezen als de meest rechtlijnige partij van onze stad. Uw stem zal dus nooit misbruikt worden om iets te doen waar U niet voor gekozen hebt. Wat U hier in ons programma ziet is wat U krijgt voor Uw stem. Gedaan dus met het kiezersbedrog na de verkiezingen! Wij doen het anders. Dat is de eerste verandering die de N-VA U garandeert.’

“Aan alle lezers om te oordelen hoe de afvaltaks die N-VA weigert ongedaan te maken, strookt met deze verkiezingsbelofte”, besluit Els Van Weert.

Meer informatie:
Els Van Weert (0477/26.62.40)
Fractieleider Groen Lier

Groen Lier vraagt stembureau in Paradijs

De Ouderenweek loopt op zijn laatste benen. In de week van 18 tot en met 24 november zette de Vlaamse Ouderenraad in op het thema: ‘Leeftijdsvriendelijke gemeente: een hefboom voor actief ouder worden’. De Vlaamse Ouderenraad, waarvan Groen Plus lid is, schuift verschillende domeinen naar voor waarbinnen een gemeentebestuur maatregelen kan nemen om daadwerkelijk ‘leeftijdsvriendelijk’ te worden.

Zo ook op het domein van burgerparticipatie. Ouderen willen immers ook mee-denken en mee-spreken over een goed beleid voor hun stad of gemeente. Dit begint in het stemhokje. Voor ouderen is het echter niet meer altijd mogelijk om zich naar een stembureau te begeven waardoor er vaak met een volmacht een stem wordt uitgebracht.

Daarom stelt Groen Lier in de gemeenteraad van maandag 25 november 2013 voor om voor de samenvallende verkiezingen van 25 mei 2014 in het nieuwe woonzorgcentrum Paradijs een stembureau te plaatsen.

‘Als ouderen niet meer naar het stemhokje kunnen gaan, brengen we het stemhokje naar hen toe’, zegt Katrien Vanhove, gemeenteraadslid van Groen Lier. ‘Het nieuwe Paradijs in de Transvaalstraat is een ideale plaats om een stembureau in onder te brengen. Niet enkel de bewoners van het woonzorgcentrum kunnen er hun stem uitbrengen maar ook omwonenden die op deze manier kennis maken of nog eens een bezoekje brengen aan dat nieuwe gebouw.’

Alles in het teken van de automobilist

De agendapunten van de eerste gemeenteraad  legden duidelijk de enige echte prioriteit van deze bestuursploeg bloot: het bedje spreiden voor de automobilist van binnen en buiten Lier. Dat meteen ook schaamteloos de derdebetalersregeling voor de busgebruiker werd afgeschaft heeft het voordeel van de duidelijkheid.  Geld voor goedkopere parkeerplaatsen op de parking van het KTA is er wel, voor het stimuleren van duurzame mobiliteit zijn er geen centen.  Met dit circulatieplan – dat niet strookt met de mobiliteitsvisie uit het goedgekeurde mobiliteitsplan – wordt een duidelijke boodschap gegeven. De stad is opnieuw in de eerste plaats van de automobilist, ook en vooral van die automobilist die er zelfs geen bestemming heeft maar ons mooi stadscentrum enkel gebruikt als bypass voor de verkeersdrukte op de ring. Op de vraag wie daar nu precies beter van wordt, moest de schepen het antwoord schuldig blijven. Voor Groen is het duidelijk: deze meerderheid maakt de verkeerde keuzes, keuzes uit het verleden die kaderen in een achterhaalde mobiliteitsvisie die op lange termijn niet houdbaar is. Met dit beleid worden mensen opnieuw ontmoedigd om te stappen en te trappen of het openbaar vervoer te gebruiken wanneer het kan en de auto te nemen indien nodig (STOP-principe). De leefbaarheid van het stadcentrum gaat er op achteruit voor de buurtbewoners en de bezoekers. Dus ook de horeca en de middenstand zullen snel ondervinden dat de voorbijschuivende autostoet hen niet veel zal opleveren, en dat integendeel  klanten die rust en gezelligheid opzoeken opnieuw afgeschrikt zullen worden. 

Aanfluiting van inspraak en democratie

De nieuwe verkeerscirculatie moest er duidelijk snel komen om de aangekondigde daadkracht van het nieuwe bestuur in de verf te zetten. Dat er daardoor geen tijd was voor een degelijke  voorbereiding en het inwinnen van advies, neemt deze meerderheid er blijkbaar graag bij. Deze houding staat in schril contrast met de verkiezingsbeloftes van N-VA en Open VLD die beloofden een beleid te voeren waarbij inspraak van bij de opmaak van plannen zou georganiseerd worden. Deze belofte van echte participatie wordt al van bij de eerste belangrijke beslissing naar de prullenmand verwezen. Het argument dat de kiezer in deze een duidelijk mandaat heeft gegeven klopt evenmin.

Een meerderheid van de Lierse kiezers stemde voor partijen die uitdrukkelijk pleitten voor het behoud van de huidige verkeerscirculatie en niet voor deze hals over kop ingevoerde verandering.  Als klap op de vuurpijl vond deze meerderheid het niet nodig om de beslissing van de gemeenteraad af te wachten om de communicatie van een – nog niet genomen – beslissing via folders, website enz. reeds op gang te trekken. Een duidelijke uiting van misprijzen voor de lokale democratie en de bevoegdheid van de gemeenteraad. De arrogantie van de macht heeft zijn intrede nu reeds gedaan. Schrijnend voor een partij – de N-VA – die nog niet eens zo lang geleden zelf een kleine zweeppartij was en niet naliet anderen op dit vlak de les te spellen.