archiveren

Lierse politiek

Groen en Lier&Ko slaan de handen in elkaar. Samen treden ze de volgende maanden in dialoog met tal van verenigingen en burgers van Lier en Koningshooikt. Dat zal uitmonden in een vernieuwend stadsproject waarmee Groen en Lier&Ko samen naar de kiezer trekken bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Met Tom Claes (39) en Katrien Vanhove (37) kiest Groen-Lier&Ko voor een levenslustig en dynamisch lijsttrekkersduo.
Volg ons vanaf nu via www.groenlierenko.be of op Facebook!
foto van Groen-Lier&Ko.
Samen meer schwung in onze stad brengen: daar is het Groen-Lier&Ko om te doen. “De afgelopen jaren – onder het bestuur van N-VA en Open VLD – lijkt het wel alsof gezapigheid troef is in Lier en Koningshooikt”, aldus Tom Claes. “Dat strookt niet met onze natuur en is ook niet goed voor onze stad. Stilstaan – zo wisten onze grootouders al – is immers achteruitgaan. Groen-Lier&Ko wil onze stad opnieuw in volle vaart vooruit zien gaan, de toekomst met passie en ambitie tegemoet.”
Groen-Lier&Ko zal het debat over de toekomst van onze stad dan ook voluit op gang trekken. Katrien Vanhove: “Met Groen-Lier&ko trekken we de volgende maanden samen de boer op. Het rijke en dynamische verenigingsleven in Lier en Koningshooikt vormt misschien wel de voornaamste troef van onze stad: we kijken er echt naar uit om naar hen te luisteren en om onze eerste ideeën aan hen voor te leggen”.
Die ideeëntocht door Lier en Koningshooikt zal uitmonden in een vernieuwend stadsproject met uitgesproken en soms gedurfde beleidsvoorstellen voor Lier en Koningshooikt. Verregaande participatie van burgers, wijken, adviesraden en verenigingen zal alvast een belangrijk aandachtspunt worden voor Groen-Lier&Ko: het huidige stadsbestuur van N-VA en Open VLD besteedt hieraan nauwelijks aandacht en laat zo veel kennis en engagement in onze stad onbenut.
Groen-Lier&Ko kiest voor Tom Claes en Katrien Vanhove als lijsttrekkersduo voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Op die lijst zullen naast kandidaten van Groen en Lier&Ko ook onafhankelijke sterkhouders van onze stad een plek innemen.
Lier&Ko-bezieler Jan Hermans (oud-schepen en reeds 17 jaar op de teller als gemeentraadslid) wordt lijstduwer. “Ik kijk er enorm naar uit om dit komende jaar mee vorm te geven aan het vernieuwende verhaal van Groen-Lier&Ko”, aldus Jan Hermans. “Tom en Katrien zijn gedreven talenten die klaar zijn om samen het politieke landschap in Lier en Koningshooikt stevig door elkaar te schudden. Daarin zal ik hen met raad en daad en vooral veel goesting ondersteunen.”

 

Advertenties

Op de gemeenteraad van 26 juni 2017 staat het Lierse klimaatplan op de agenda. De Lierse Groen-fractie zal dit plan goedkeuren, maar plaatst er verschillende kanttekeningen bij.

Naar aanleiding van de Klimaatconferentie in Parijs stelde Peter Caluwé, gemeenteraadslid voor Groen, de vraag aan het stadsbestuur waarom Lier het Burgemeestersconvenant nog niet ondertekend had. We kregen toen het antwoord dat men dat niet opportuun vond, het was geen prioriteit en bovendien zou het geld kosten om te voldoen aan de voorwaarden, en daarvoor wilde het stadsbestuur geen ruimte maken.

Onze verbazing was groot toen we een jaar later te horen kregen dat het stadsbestuur alsnog zou intekenen op het Burgemeestersconvenant. Wat deed het stadsbestuur van gedachten veranderen?

Geld bleek opnieuw de belangrijkste motivator te zijn. Het stadsbestuur zou immers subsidies kunnen mislopen indien niet werd ingetekend op het Burgemeestersconvenant.

Hoewel Groen tevreden is met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant, stelde de motivatie waarom de ondertekening in een stroomversnelling kwam, ons toch teleur. We zien immers heel weinig actie met betrekking tot klimaat, zo laat ons mobiliteitsbeleid wat dat betreft heel wat te wensen over.

Op de gemeenteraad van 26 juni ligt het actieplan voor. De adviesraden konden hier zich reeds over uitspreken. Hoewel alle adviezen positief zijn, plaatsen de raden er flink wat vraagtekens bij. Vragen die de Groen-fractie zich ook stelt bij dit plan.

  • Zo stellen we ons veel vragen bij de betrokkenheid van burgers, verenigingen en bedrijven bij dit plan. Wat dat betreft mag het plan flink verder gaan en de ambitie hebben om heel breed de bevolking en al wie actief is in Lier actief deel te maken van de verdere concretisering en uitwerking van het plan.
  • Op vlak van mobiliteit laat Lier heel wat kansen liggen om een stevige stap vooruit te zetten in het streven naar een verbetering van de luchtkwaliteit en verkeersveiligheid. De modal shift die zo belangrijk is om globale en lokale klimaatdoelstellingen te halen is nog lang niet ingezet in Lier.
  • Tot slot stellen we ons de vraag op welke manier het plan zal gerealiseerd worden. Zoiets vraagt immers mensen en middelen en die zijn niet voorzien. Het zal nodig zijn ervoor te zorgen dat dit plan gedragen binnen de grote verscheidenheid aan diensten in onze stad. Hoewel we in het plan een stap in de goeie richting zien, vragen we ons af of het überhaupt wel mogelijk is om dit plan te realiseren.

Kortom, ontevreden met dit actieplan zijn we niet. Maar voor Groen zijn er nog veel haken en ogen. We hopen dan ook dat het stadsbestuur onze bekommernissen en – meer zelfs – deze van de adviesraden ter harte zal nemen.

Katrien Vanhove – voorzitter en fractieleider Groen

Peter Caluwé – gemeenteraadslid Groen

Bram Van Oosterwyck – gemeenteraadslid Groen

 

Het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie is het grootste stedelijke klimaat- en energie-initiatief ter wereld. Het voorziet in onder meer 40% vermindering van de CO₂-uitstoot tegen 2030, maar ook aanpassing aan de gevolgen van de klimaatwijziging.

Meer info en reeds ingediende klimaatplannen kan je terugvinden op de website van het Burgemeestersconvenant.

Groen Lier ziet in het budget voor 2017 van het Lierse stadsbestuur veel te weinig ambitie om te werken naar een toekomstgerichte stad. Structurele en efficiënte maatregelen voor meer duurzaamheid, een sterke lokale economie en het terugdringen van armoede ontbreken.

Tijdens de laatste gemeenteraad van het jaar wordt traditiegetrouw gediscussieerd en gestemd over het budget voor 2017.

De Groen-fractie zal dit budget niet mee goedkeuren. ‘We stellen een schrijnend gebrek aan ambitie vast bij de bestuursmeerderheid van N-VA en Open VLD’, stelt Katrien Vanhove, fractieleidster van Groen, vast.

Dat het stadsbestuur de overheidsschuld verder afbouwt is een goede zaak. Maar daarmee is het dan wel gezegd. De stad wordt met problemen en uitdagingen geconfronteerd maar geeft met het beschikbare budget hier volgens Groen geen afdoende antwoorden op.

De armoede stijgt en hoewel er vanuit een sterk netwerk van partners op verschillende risico’s wordt ingezet, missen we structurele maatregelen. ‘Meer zelfs, een structurele maatregel die er was, het verlenen van huurtoelagen, werd afgelopen jaar afgebouwd’, vervolgt Vanhove. ‘Er is budgettaire ruimte, er is een goed werkend OCMW en tal van sterke partners. We kunnen niet begrijpen wat het stadsbestuur ervan weerhoudt hier extra op in te zetten.’

Voor de promotie van Lier als winkelstad zijn er voor het tweede jaar op rij wel extra middelen. Een jaar geleden kon de Groen-fractie de geplande inspanningen met betrekking tot de lokale handel wel appreciëren. Maar een jaar later is de situatie niet noemenswaardig verbeterd en is er bijvoorbeeld nog altijd veel leegstand. Het stadsbestuur zal volgend jaar bijkomende evenementen opzetten om shoppers uit de randgemeenten naar Lier te lokken. ‘Er is steun nodig voor de lokale handel, dat staat buiten kijf, maar de recepten van het stadsbestuur blijken niet de juiste te zijn’, zegt de Groen-fractieleidster. Katrien Vanhove besluit: ‘Hoog tijd om wat dieper te graven in de eigen lokale economie en op basis daarvan tot een effectief beleid te komen.’

Lees de tussenkomst van Katrien Vanhove op de gemeenteraad van 19 december 2017

Op de OCMW-raad van dinsdag 17 mei leggen de Lierse meerderheidspartijen N-VA en Open VLD een voorstel ter stemming over de hervorming van de lokale huurtoelagen. Vooral op alleenstaande Lierenaars die moeten rondkomen met een leefloon heeft deze hervorming een enorme financiële impact. Onaanvaardbaar voor Groen Lier: de partij roept de meerderheid met aandrang op om af te zien van haar plannen.

Alleenstaanden en gezinnen met een heel laag inkomen die al vier jaar of langer wachten op een sociale woning en daarom een private woning huren, komen in aanmerking voor een maandelijkse huurpremie van de Vlaamse overheid. Om het financiële leed van deze gezinnen ook gedurende de eerste vier jaar te verzachten, voorzien vele Vlaamse gemeenten – waaronder Lier – in een lokale huurtoelage.

Gezinnen in armoede in het besparingsvizier

Net deze reddingsboei ligt nu in het besparingsvizier van N-VA en Open VLD. De Lierse meerderheid stelt onder meer voor om het eigen aandeel van gezinnen in armoede die noodgedwongen huren op de private markt te verhogen tot 1/3 van het bedrag van het leefloon. Onderstaande tabel – letterlijk gekopieerd uit het voorliggende meerderheidsvoorstel – maakt duidelijk wat hiervan de gevolgen zijn:

Categorie Huidig eigen aandeel Nieuw eigen aandeel
Alleenstaande 241, euro 283,00 euro
Gezin 361,00 euro 378,00 euro

*leefloon basis april 2016

Dit betekent concreet dat alleenstaanden in Lier die moeten rondkomen met een leefloon van €850 plotsklaps geconfronteerd zouden worden met een maandelijkse extra huurkost van €42, goed voor €504 op jaarbasis. Een bedrag dus dat 5 maal hoger ligt dan de zo gecontesteerde Turteltaks. Of – om nog een vergelijking te maken – ruim 9 maal hoger ligt dan de eveneens niet onbesproken Lierse afvaltaks van €54/jaar. Voor gezinnen bedraagt de financiële schade €204 per jaar: beperkter misschien in vergelijking met alleenstaanden, maar – om het zacht uit te drukken – nog steeds ‘significant’.

Afbouw in de tijd verdubbelt de pijn

Alsof dit alles niet volstaat, willen N-VA en Open VLD de lokale huurtoelage degressief in de tijd maken. Onderstaande tabel maakt dit duidelijk:

Periode Bedrag
1e jaar 100%
2e jaar 75%
3e en 4e jaar 50%
5e jaar 0 – recht op Vlaamse huurpremie

 

Deze extra besparingsmaatregel verdubbelt de pijn voor gezinnen in armoede net op een moment dat ze al 3 of 4 jaar wachten op een sociale huurwoning.

Eén zeer representatief voorbeeld maar om aan te tonen hoe grotesk de gevolgen van deze hervormingsplannen zijn.

Sonia is een alleenstaande vrouw die na haar echtscheiding moet rondkomen met een leefloon van €850/maand. Omdat de wachtlijsten voor een sociale huurwoning in Lier oplopen tot 6 (!) jaar, is ze aangewezen op de private markt waar ze een appartementje vond voor €500/maand.

Vandaag zou Sonia een lokale huurtoelage ontvangen van €259 (€500 – €241 eigen aandeel). Indien de besparingsmaatregelen omtrent de lokale huurtoelage worden doorgevoerd, dan daalt de maandelijkse huurtoelage voor Sonia tijdens haar eerste jaar op de wachtlijst van een sociale huurwoning tot €217. Het hek is pas helemaal van de dam vanaf het moment dat Sonia al 3 of 4 jaar wacht op een sociale huurwoning: haar lokale huurtoelage daalt dan tot €123,64/maand (het minimumrecht gebaseerd op het bedrag van de Vlaamse huurpremie).

In vergelijking met vandaag zou Sonia tijdens haar 3de en 4de jaar op de wachtlijst van een sociale huurwoning maandelijks dus liefst (€259 – €123,64 =) €135,36 minder ontvangen. Dit betekent concreet dat Sonia op dat moment verondersteld wordt om – na aftrek van de haar eigen bijdrage in de huurkosten van €376,36 – rond te komen met een maandelijks inkomen van (€850 – €376,36 =) €473,64. Met dat bedrag moet ze niet enkel eten en drinken kopen. Ze moet er ook gas en elektriciteit, kleding, het openbaar vervoer, huishoudelijke producten, een telefoonabonnementje etc. van betalen. Om van de Vlaamse Turtel- en lokale afvaltaks nog maar te zwijgen.

Indien de hervorming van de lokale huurtoelage onverkort wordt doorgevoerd, wordt Sonia met andere woorden veroordeeld tot extreme armoede. Dit is geen loze bewering van een lokale oppositiepartij, maar een feitelijke vaststelling die elke armoede-expert en/of ervaringsdeskundige ronduit zal bevestigen.

Dubbele Pech Taks

Groen Lier luidt dan ook de alarmklok. “Deze besparingsmaatregel treft uitsluitend de meest kwetsbare Lierenaars en vormt een bijkomende financiële strop rond de hals van mensen die nu reeds niet meer weten hoe het hoofd nog langer boven water te houden”, aldus Groen-raadslid Geert Marrin.

Groen Lier bestempelt deze maatregel als een ‘Dubbele Pech Taks’: “De beleidslogica achter een lokale huurtoelage, is dat een lokale overheid zich – terecht – schaamt dat gezinnen in armoede als gevolg van onaanvaardbare lange wachtlijsten zovele jaren moeten wachten op een sociale en dus betaalbare huurwoning. Alsof die ‘pech’ nog niet volstaat, hebben de meest kwetsbare gezinnen in Lier nu ook de ‘pech’ dat net de lokale huurtoelage onder besparingsvuur komt te liggen. Een ‘Dubbele Pech Taks dus”, besluit Geert Marrin die N-VA en Open VLD met aandrang vraagt om af te zien van haar plannen.

Contact:

Geert Marrin (OCMW-raadslid Groen Lier)

0474 66 33 78

ivarem

Groen Lier verzet zich met klem tegen de jaarlijkse afvaltaks van € 54 per gezin zoals IVAREM die per 1 januari 2014 zal opleggen. Groen Lier herinnert burgemeester Frank Boogaerts en N-VA aan hun formele verkiezingsbelofte om de belastingen in Lier niet te verhogen en roept het stadsbestuur op om de afvaltaks alvast voor Lierse gezinnen ongedaan te maken.

De jaarlijkse afvaltaks van € 54 die Ivarem vanaf 1 januari 2014 zal opleggen vinden we om meerdere redenen onrechtvaardig, licht Els Van Weert toe:

1. De afvaltaks is ecologisch onrechtvaardig: of je nu weinig of veel afval produceert, iederéén betaalt evenveel.

2. De afvaltaks is sociaal onrechtvaardig: bescheiden inkomens betalen evenveel als topinkomens.

3. De afvaltaks is democratisch onrechtvaardig: het stadsbestuur verschuilt zich enerzijds achter IVAREM, maar verwerpt anderzijds het voorstel van Groen Lier om een compenserende belastingverlaging van € 54 door te voeren voor alle Lierse gezinnen.

4. De afvaltaks is politiek onrechtvaardig: burgemeester

Frank Boogaerts (N-VA) verbreekt zijn grootste verkiezingsbelofte en verhoogt de belastingen voor alle Lierse gezinnen.

“Om dat laatste punt te staven, hoef ik enkel te citeren uit het verkiezingsprogramma van N-VA Lier-Koningshooikt”, aldus Els Van Weert. Leest u even mee:
In het hoofdstuk ‘Betaalbare en klantvriendelijke stad’ garandeert N-VA het volgende: ‘Geen belastingsverhoging door verstandige besparingen.’

Verder luidt het: ‘Elk punt uit dit programma is een keiharde garantie van ons aan U, de Lierenaar en Hooiktenaar. Want de N-VA heeft zich al bewezen als de meest rechtlijnige partij van onze stad. Uw stem zal dus nooit misbruikt worden om iets te doen waar U niet voor gekozen hebt. Wat U hier in ons programma ziet is wat U krijgt voor Uw stem. Gedaan dus met het kiezersbedrog na de verkiezingen! Wij doen het anders. Dat is de eerste verandering die de N-VA U garandeert.’

“Aan alle lezers om te oordelen hoe de afvaltaks die N-VA weigert ongedaan te maken, strookt met deze verkiezingsbelofte”, besluit Els Van Weert.

Meer informatie:
Els Van Weert (0477/26.62.40)
Fractieleider Groen Lier

Groen Lier vraagt stembureau in Paradijs

De Ouderenweek loopt op zijn laatste benen. In de week van 18 tot en met 24 november zette de Vlaamse Ouderenraad in op het thema: ‘Leeftijdsvriendelijke gemeente: een hefboom voor actief ouder worden’. De Vlaamse Ouderenraad, waarvan Groen Plus lid is, schuift verschillende domeinen naar voor waarbinnen een gemeentebestuur maatregelen kan nemen om daadwerkelijk ‘leeftijdsvriendelijk’ te worden.

Zo ook op het domein van burgerparticipatie. Ouderen willen immers ook mee-denken en mee-spreken over een goed beleid voor hun stad of gemeente. Dit begint in het stemhokje. Voor ouderen is het echter niet meer altijd mogelijk om zich naar een stembureau te begeven waardoor er vaak met een volmacht een stem wordt uitgebracht.

Daarom stelt Groen Lier in de gemeenteraad van maandag 25 november 2013 voor om voor de samenvallende verkiezingen van 25 mei 2014 in het nieuwe woonzorgcentrum Paradijs een stembureau te plaatsen.

‘Als ouderen niet meer naar het stemhokje kunnen gaan, brengen we het stemhokje naar hen toe’, zegt Katrien Vanhove, gemeenteraadslid van Groen Lier. ‘Het nieuwe Paradijs in de Transvaalstraat is een ideale plaats om een stembureau in onder te brengen. Niet enkel de bewoners van het woonzorgcentrum kunnen er hun stem uitbrengen maar ook omwonenden die op deze manier kennis maken of nog eens een bezoekje brengen aan dat nieuwe gebouw.’